Ljudski mozak

Ljudski mozak

Ljudski mozakLjudski mozak

Čovečiji nervni sistem je nalik mreži žica koje polaze od mozga i povezuju sve delove tela. Mozak je centar ovog sistema. Od mozga naredbe idu preko živaca u sve delove tela, te na taj način možemo da pokrećemo svoje telo, jedemo, smejemo se, itd. Centri u mozgu staraju se o svim našim voljnim radnjama i o našim reakcijama na spoljne nadražaje.

Mozak ima tri glavna dela: veliki mozak, mali mozak i produženu moždinu. Veliki mozak smatra se najvažnijim delom jer centri velikog mozga upravljaju svim našim voljnim radnjama. On je najveći deo mozga; ispunjava skoro ceo prostor u gornjem i zadnjem delu lobanje. Veliki mozak se sastoji iz dve jednake polutke (hemisfere). Kora mozga je neravna sastavljena iz vijuga i brazda između njih. Ako se učini dublji zarez u moždanu masu, vidi se jasno da je sastavljena iz dve supstance: sive (u kojoj se nalaze nervne ćelije) i bele (u kojoj se nalaze nervni završeci). Posebni delovi kore upravljaju nekim funkcijama organizma, a drugi delovi drugim (na primer: vid, govor, sluh, pokreti mišića). Zato se, kada je povređen samo jedan deo mozga, gubi određena funkcija, kao što je, recimo, govor.

Mali mozak nalazi se u zadnjem delu lobanje, ispod velikog mozga. Središte je ravnoteže i koordinacije pokreta. Njegova oboljenja se izražavaju nizom znakova, od kojih su najosobeniji: nesvestica, posrtanje pri hodu, drhtanje.
Produžena moždina je velika kao vrh palca i nalazi se na gornjem kraju kičmene moždine. Ona kontroliše disanje, rad srca i mnoge druge radnje koje se odvijaju nezavisno od naše volje.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts