Kamena uspavanka, Stevan Raičković

Autor: Stevan Raičković
Književni rod: lirika
Književna vrsta: misaona pesma

Tema dela

Često se kaže da je tema pesme “ Kamena uspavanka “ hvatanje neuhvatljivog. Zapravo, u ovoj pesmi Stevan Raičković govori o težnji čoveka da otkrije način na koji može da pobedi prolaznost i smrt.

Možda vam i nije baš jasno sve ovo navedeno, ali će vam sigurno to pojasniti analiza i interpretacija dela, kao i prepričavanje.

Analiza i interpretacija pesme „Kamena uspavanka“

Stevan Raičković pripada grupi savremenih pesnika. Njegov način pevanja je tradicionalan i u njegovoj poeziji nema eksperimentisanja, sve je jasno.

Pesma “ Kamena uspavanka “ je spevana u formi soneta, to jest sastoji se od četiri strofe, od kojih su prve dve katreni ( strofe od po četiri stiha ), a druge dve tercine ( strofe od po tri stiha ). Forma ove pesme je čista, a svi stihovi su muzikalno usklađeni sa preciznom, čistom rimom. Jedino poslednji stih pesme, na neki način odudara od skladnog ritma koji ima cela pesma.

Analiza i interpretacija ovog dela svakako moraju početi od njenog naslova. Kada vam bude bio jasan naslov ove pesme, biće vam mnogo lakše i da napišete sastav iz srpskog jezika, čija je tema pesma “ Kamena uspavanka „.

Kamena uspavanka

Činjenica je da sam naslov pesme zbunjuje mnoge školarce. Zato je neophodna analiza i interpretacija dela, kako biste štobolje shvatili šta je pesnik želeo da iskaže ovim stihovima. U naslovu pesme, pomoću stilske figure poznate kao oksimoron, Stevan Raičković je spojio ono što je, naizgled nespojivo, dva potpuno suprotna simbola – kamen i uspavanku. Da bi vaša interpretacija ovog dela bila što bolja, razmislite o tome koje su asocijacije na kamen, a koje na uspavanku. Za kamen se vezuju: snaga, trajanje, statičnost, a za uspavanku: san, mir, nežnost, opuštenost. Interpretacija samog naslova pesme umnogome zavisi od vaših gledišta, zato ću vam navesti šta smatra analiza, kojom su se pre nas bavili mnogi stručnjaci. Smatra se da je pesnik zapravo pozvao sve, i ljude i prirodu, da se zaustave, to jest okamene, uspavaju u vremenu, kako bi se na taj način sačuvao makar jedan trenutak čovekovog postojanja. Jer bez tog i takvog, savršenog trenutka, čovek kao da nije ni postojao.

Pesnik samoga sebe poistovećuje sa pticom:

Poslednja ptico: mom liku se okreni
Izgovori tiho ovo ime
I onda se u vazduhu skameni.

Pokazujući da on želi da se ptica skameni u svoj svojoj trenutnoj lepoti, da sačuva savršeni trenutak i tako ostavi traga. Isto tako će i pesnik pobediti pprolaznost, ostavljajući trag u večnosti svojim stihovima.

Pesma “ Kamena uspavanka “ govori, na vrlo specifičan način o potrebi čoveka da traje u večnosti, da pokuša da nadmudri smrt. Mnogi pre njega su pokušavali da smisle različite načine da je pobede, dok pesnik smatra da je jedino moguće trajati u večnosti ukoliko čovek ostavi traga na buduće generacije.

Poenta pesme je vrlo jasna, kada se uzme u obzir njena osnovna tema. Pesnik govori o prolaznosti, o smrti, o potrebi svakog čoveka da se na neki, samo njemu specifičan način odupre smrti.

U pesmi “ Kamena uspavanka “ je najprisutnija stilska figura poznata kao apostofa, to jest obraćanje ( dobri, zaneseni, zaljubljeni, živi, tužni, gorki, umorni… ). Pesnik obilato koristi ovu stilsku figuru, ali i imperativ ( uspavajte se, zarastite, zaustavi se… ), pomoću kojeg stvara bolju dinamiku stihova:Uspavajte se gde ste zatečeni
Po svetu dobri, gorki zaneseni,
Vi ruke po travi, vi usta u seni,
Vi zakrvavljeni i vi zaljubljeni

Zarastite u plav san kameni…

Zaustavi se biljko i ne veni:
Uspavajte se, ko kamen, neveni,
Uspavajte se tužni, umoreni…

Motivi u pesmi

U pesmi “ Kamena uspavanka “ su prisutni brojni motivi. Međutim, najuočljiviji su motivi prolaznosti i smrti, što je i za očekivati kada se uzme u obzir tema ovog dela.
Uz njih prisutni su i motivi: usamljenosti, tišine, ali i motivi opisa prirode, razmišljanja o životu i njegovoj svrsi.

Prepričano delo “ Kamena uspavanka „

Analiza i interpretacija, uz prepričavanje dela svakako će vam razjasniti sve nedoumice koje ste možda imali u vezi sa pesmom “ Kamena uspavanka „. Ujedno, će vam sve navedeno znatno olakšati kada budet pisali sastav na temu ove pesme, jer će vam sve biti mnogo jasnije.

Pesma “ Kamena uspavanka “ započinje pesnikovim obraćanjem svim ljudim i onim: gorkim i zanesenim i zakrvavljenim i zaljubljenim. Ali poziv nije upućen samo ljudima, već i pojedinim delovima tela ljudi (rukama, ustima ). Pokreti tih delova tela, poput pokreta ruku i dodira usta zapravo, za pesnika predstavljaju sve one situacije kada “ duša zatreperi „, to su svi oni trenuci puni nežnosti i topline, trenuci u kojima smo bili srećni.

Druga strofa se značenjski nastavlja na prvu, ali pesnik proširuje epitete, pa se obraća onima koji su:

Vi živi, vi sutra ubijeni…

I svi oni treba da:

Zarastite u plav san kameni…

A to je san u kome je sve mirno i večno, kao što je i sam kamen. Ali, ne obraća se on samo ljudima i njihovim delovima tela ( rukama, usnama ), već se obraća i prirodi:

Vi crne vode u beličastoj peni
I mostovi nad prazno izvijeni…

Treća strofa je direktno obraćanje. U njoj se pesnik obraća biljki i veli joj:

Zaustavi se biljko i ne veni…

Jer ako biljka uvene, šta će onda lepo ostati na ovome svetu?

Poslednja strofa pesme “ Kamena uspavanka “ uvodi motiv ptice, to jest njenog leta, koji predstavlja samog pesnika i njegovo stvaralaštvo, odnosno ono što će biti njegov trag u večnosti, njegova jedinstvena kamena uspavanka.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts