Stilovi učenja

Iako većina ljudi učenje povezuje sa školom, činjenica je da mi ne prestajemo sa učenjem novih stvari tokom čitavog života. Svako od nas ima određeni, specifični stil učenja odnosno svako od nas bolje uči kada su informacije koje treba da usvoji prezentovane na određeni način. Jedan od najpoznatih modela učenja predložili su Fleming i Mills 1992-te godine. Oni smatraju da se svi stilovi učenja mogu podeliti u 4 grupe:

  1. Vizuelni stil-ove osobe najlakše uče kada su informacije prezentovane u vidu slika, dijagrama, filmova…
  2. Auditivni stil-ove osobe najbolje pamte informacije koje su čule. Korisno im je da čuju tuđe izlaganje ali isto tako sve aktivnosti koje zahtevaju verbalnu aktivnost (npr. debate, diskusije) se pokazuju kao uspešne metode učenja
  3. Digitalni stil– osobe čiji je ovo stil učenja su veoma uspešne u tradicionalnoj školi. Dakle, njima najviše odgovara da čitaju i pišu o temama koje se obrađuju
  4. Kinestetički stil-ove osobe najlakše uče kad imaju priliku da manipulišu materijalom koji uče. Neke od tehnika učenja mogu biti: terenski rad, laboratorijski rad, igranje uloga….

Većina od nas istovremeno koristi nekoliko stilova učenja ali je uglavnom  jedan dominantan.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts