Šta je vodovod?

Šta je vodovod?

Vodovodno postrojenje je takav objekat za snabdevanje vodom pomoću koga se voda preko cevi ili kanala razvodi na jedno ili više izlivnih mesta, koja nisu u neposrednoj blizini kaptaže, bunara ili površinskog vodnog toka. Postrojenje omogućuje da na svakom mestu potrošnje u svako doba dana bude dovoljna količina vode na raspolaganju.

Sa higijenskog i tehničkog stanovišta, kad god je moguće treba izbegavati pojedinačne i grupne vodovode i preporučivati centralne, radi toga što je kod centralnih vodovoda omogućen najispravniji izbor mesta za dobijanje vode, a uz to je omogućen stalan sanitarni nadzor okoline izvorišta, kao i sanitarna kontrola uređaja. Time se obezbeđuje efikasno suzbijanje epidemija, što kod pojedinačnih i grupnih vodovoda nije uvek moguće. Centralni vodovodi su uvek i najekonomičniji, a za ispravno funkcionisanje centralne kanalizacije oni predstavljaju i jedino moguće rešenje.

Potrebna količina vode određuje se s obzirom na povećani broj stanovnika budućeg grada u periodu od 25 do 50 godina. Ovaj zahtev u stvari treba da obuhvati i perspektivu budućeg razvoja grada i povećanje broja stanovnika. Potrošnja vode, pak, ne povećava se samo porastom broja stanovnika, razvojem industrije ili proširenjem grada nego i podizanjem standarda života građana, koji se privikavaju na veću potrošnju vode kad postoji vodovod. Voda u stvari služi i kao merilo kulturnog života društva.

Šta je vodovod?
Šta je vodovod?

Cisterna

U pogledu smeštaja, neophodno je da se cisterna tako postavi da se do nje može lako doći, a da obrađena površina na kojoj se skuplja atmosferska voda ne bude izložena čađi, prašini i zagađivanju od ptica. Mnogo je bolje rešenje da se atmosferska voda skuplja na jednoj posebno popločanoj ili betonskoj površini, izgrađenoj i ograđenoj na pustoj površini zemljišta, nego za to upotrebiti krovove kuća. Njih treba uopšte izbegavati.

Kod cisterne imamo tri glavna dela, a njih bi trebalo ovako izgrađivati.

a)Površina za prikupljanje atmosferske vode treba da je od nepropustljivog materIjala, najbolje od betonskih ploča, čije sastavke treba zaliti bituminoznim materijalom, a čitava površina mora biti svakako ograđena u visini od 1,5 m. U najnižem delu te površine ostavlja se predfiltar od tucanika, a odatle sve do cisterne vodovodni citrang.

b) Vodovodni štrang od najnižeg dela površine, gde se skuplja atmosferska voda, pa sve do same cisterne izrađuje se od gvozdenih ili azbestno-cementnih ili keramičkih cevi, sa spojnicama zalivenim bituminoznim materijalom.

v)Cisterna mora biti zatvorena i u svima delovima nepropustljiva, sa solidnim crpnim uređajem, obezbeđenim od smrzavanja. Voda se ne crpe neposredno iz cisterne, nego iz specijalne komore, koja je izdvojena drugom komorom sa filtrom od peska sa zrnom najvećeg prečnika od 1 m/m

Najbolja konstrukcija cisterne je u obliku cilindra (oblice) sa kupolastom krovnom pločom sve od armiranog betona. Sam svod treba zasuti nasipom visine 50 sm radi termičke izolacije, a uređaj za crpenje vode treba utraditi na uzvišenom betonskom postolju. Svi otvori u cisterni moraju obavezno imati uzvišenje na ivicama, a poklogoda preklop sa okapnicom.

Da bi bilo obezbeđeno pravilno funkcionisanje cisterne, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

a) crpni uređaj treba održavati u redu,

b) svi poklopci treba da budu. dobro namešteni, ispravni i po mogućstvu zaključani.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts