Najpovoljniji keš krediti za penzionere

Veliki broj banaka , kako domaćih tako i stranih koje su prisutne na našem tržištu, redovno nudi različite pakete kredita za stanovništvo. Keš kredit je uvek bio jedan od najpopularnijih vidova pozajmice od banaka. Banke uglavnom nude različite uslove kreditiranja za drugačije kategorije stanovništva, pa će se tako uslovi otplate, kamata i visina pozajmice razlikovati u zavisnosti da li kredit podiže klijent koji je u radnom odnosu ili klijent koji je penzioner.

Mnogo faktora se uzima u obzir pri odobrenju kredita za penzionere i one zavise od banke. Važno je na primer da li ste klijent banke od koje tražite pozajmicu ili ne, jer će to direktno uticati na kamatnu stopu. Takodje, za penzionere su važne i godine starosti, jer gotovo sve banke imaju uslov da se kredit u potpunosti isplati do odredjenih godina starosti.

kredit penzioneri2

Naravno, visina kredita će zavisiti i od visine mesečnih primanja odnosno penzije. Najčešća praksa je da je jednom mesečnom ratom može opteretiti najviše 50 posto penzije, mada postoje banke koje su malo tolerantnije po tom pitanju pa dozvoljavaju nešto veće opterećenje primanja. Takodje, period otplate kredita, kada ste penzioner, biće relativno kraći u odnosu na period otplate kredita kod radno aktivnog stanovništva.

Krediti za penzionere su vrlo privlačna kategorija ali svakako, to ne znači da ćete ga dobiti samo zato što ste penzioner. Moraćete da ispunite neke od uslova.

Nezavisno od banke, pre odobrenja kredita, moraćete i da prodjete „kreditni biro“ odnosno proveru vaše finansijske istorije, odnosno banka će proveriti koliko ste već opterećeni nekim ranijim kreditima, kako stojite sa kreditinim karticama, potrošačkim kreditima, koliko ste bili redovni u otplati, da li ste kasnili sa ratama…

Banka će u nekim slučajevima, osim visine penzije, u obzir uzeti i to da li ste vlasnik neke nepokretnosti ili ste vlasnik neke vrste štednje u toj ili drugoj banci.

Kod nekih banaka, krediti za penzionere su posebna kategorija (Banca Intesa), dok kod drugih spadaju u opštu grupu kredita za stanovništvo kao što su Findomestic banka ili Poštanska štedionica .

kredit penzioneri1

Otplata do navršene 75.godine

Pnzioneri u Srbiji do nedavno nisu mogli ni da apliciraju za kredit, ako su imali više od 65 godina. Pošto  u našoj zemlji oko 1, 7 miliona penzionera, banke su olakšale uslove pa tako ova grupa klijenata u većini banaka može kredit da podigne i sa 74 godine starosti, ali moraju da ga vrate sa navršenih 75 godina života. U poslednje vreme, moglo bi se reći da se banke utrkuju u tome da njihove pozajmice budu najpovoljniji keš krediti. Penzioneri spadaju u poželjne klijente, jer su po pravilu lojalni banci u kojoj su i redovni u isplati rata.

Sosijete ženeral banka u ponudi ima kredite za penzionere bez kamate a osnovni uslov je da se mesečna primanja prebace na račun u toj banci.

Unikredit banka odobrava posebne zajmove penzionerima, na rok do pet godina, a najveća starost u trenutku dospeća poslednje rate je 75 godina. Kamata je fiksna (20 odsto), ili promenljiva, a uslov je takodje da se penzija prima preko ove banke.

Klijentu se može odobriti kredit u iznosu od 30.000 dinara, koji se vraća u narednih šest meseci, uz fiksne rate od 5.000 dinara. Troškovi su  50 dinara za menicu i 246 dinara za izveštaj Kreditnog biroa.

Banca Intesa ima „senior keš kredite“, namenjene penzionerima od 55 do 74 godine starosti, i to od 2011 godine. Zajam se odobrava u dinarima, kamata je 23 odsto a rate su fiksne. Dodatni trošak je 50 dinara za menicu. Kredit mogu da dobiju i oni koji ne primaju penziju preko računa u Banci Intesa.

Banke koje nemaju u ponudi  posebne kredite za penzionere, njima odobravaju zajmove pod istim uslovima koji važe za ostale građane. Jedina „caka“ je što se u tom slučaju naglašava da serata mora platiti do navršene 70. ili 75. godine starosti.

Aik banka odobrava kredite penzionerima od 50 000 do 700 000 dinara. Kamata je 19, 5 posto, a rok otplate od 6 do 60 meseci.

Vojvodjanska banka nudi kredit sa rokom do 30 godina u maksimalnom iznosu do čak 200.000 evra  u okviru opšte kategorije kredita za stanovništvo pa tako i za penzionere.

Komercijalna banka nudi gotovinske kredite i kredite za refinansiranje, bez devizne klauzule, sa životnim osiguranjem, koji su namenjeni klijentima Banke – korisnicima penzija, koji u momentu prijave za kredit  nisu mlađi od 55 godina, niti su stariji od 75 godina, na dan otplate poslednje rate.

Alpha banka daje kredite u iznosu od: 40 000,00 RSD do 1 000 000,00 RSD sa rokom otplate od 6 do 96 meseci i nominalnom kamatnom stopom za klijente banke od 22 posto. U momentu poslednje rate klijent može imati maksimum 67 godina.

Erste banka nudi kredit penzionerima sa rokom otplate od 13 do 60 meseci. Iznos kredita je od 50 000 dinara do 500 000 dinara, bez depozita. Fiksna naknada za odobrenje kreditnog zahteva je 1% a potrebno je i životno osiguranje za osigurane slučajeve kao što su smrt usled bolesti, smrt usled nezgode i od trajnog invaliditeta tokom otplate kredita.

Hipo alpe adria banka, najstarijoj populaciji daje mogućnost kreditiranja bez žiranata do iznosa kredita od 10.000 eura, uz rok otplate do 7 godina. Kredit se otplaćuje do navršene 75. godine života, uz životno osiguranje korisnika kredita i kamatnu stopu od 9.87% na godišnjem nivou.

Raiffeisen banka daje dinarske keš kredite u iznosu od 9.500 RSD do 1.000.000 RSD, a rokom otplate kredita do 84 meseca. Za klijente banke (kredit se može odobriti i pre uplate prve zarade ili penzije na tekući račun u Raiffeisen banci uz obavezu korisnika kredita da obezbedi uplatu u ugovorenom roku, kao i redovnost priliva po osnovu zarade/penzije).

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts