Kopani arterski bunari za vodu

Kako odabrati mesto za kopanje bunara?

U pogledu smeštaja ovog bunara treba voditi računa da ne bude u’ depresiji terena, nego na uzvišenom mestu koje površinska voda ie može plaviti. Pri tom je potrebno obratiti pažnju da sa one strane odakle dotiče podzemna voda do bunara ne bude nikakvih izvora zagađenja (nužničkih jama, đubrišta, kanala i mesta za ostavljanje smeća). Ako se bunar gradi u gustom naselju, pa se ovaj zahtev ne može ispuniti, određuje se minimalno odstojanje od takvih objekata (60 m uzvodno, a ako su nizvodno, ili sa strane, najmanje 20 m od projektovanog bunara). Da bi bunar bio higijenski, treba ispuniti sledeće uslove:

a) Bunar mora da bude zatvoren i da ima dobro crpno postrojenje.

b) Njegov prečnik ne sme da bude manji od 80 sm, a može biti i veći kod vrlo slabo izdašnih vodonosnih slojeva, kada se želi da se u njemu stvori rezerva vode.

v)Njegova dubina treba da je što niže ispod najniže površine podzemne vode za vreme suše.

g) Zidovi bunara treba da budu izvedeni prema vrsti zemljišta i dužini vodonosnih slojeva.

Kopani artenski bunari za vodu

Ako je bunar u kraškom terenu, onda je potrebno da zidovi budu od vrha do dna od nepropustljivog materijala, dok ulaz vode treba obezbediti samo s donje strane.

Ako je, pak, bunar u plitkom vodonosnom sloju iznad koga nema zaštitnog nepropustljivog sloja debljine najmanje 3 m, isto tako potrebno je da zidovi budu od nepropustljivog materijala, a ulaz vode ostaje opet samo s donje strane.

Međutim, kada se bunar nalazi u plitkom vodonosnom sloju iznad koga se nalazi nepropustljivi sloj normalne debljine od 3 m, onda treba da ima nepropustljive zidove do dubine od 6 m, računajući od površine terena.

Ako je bunar izgrađen u zemljištu sa dubokim vodonosnim slojem do 30 m i više, zidovi bunara moraju biti od nepropustljivog materijala do dubine od 6m, računajući od površine terena.

Ako se kod bunara voda ne crpe iz najvišeg vodonosnog sloja, nego iz nižega, onda je potrebno da on ima nepropustljive zidove od vrha pa sve do sloja iz koga se crpe voda.

U svakom poplavnom području potrebno je nepropustljive zidove bunara produžiti nad površinom sve do iznad najviše površine poplave.

d) Izrada gornjeg dela bunara treba da se izvede na ovaj način:

Zidovi bunara treba da budu izdignuti iznad površine terena za 50 do-100 sm, i pokriveni armirano-betonskom pločom, na kojoj se montira crpni uređaj. Ako ima otvora na ploči, treba ga obezbediti uzvišenjem, a sam poklopac mora biti sa preklopom i okapnicom. Ako je zemljište propustljivo, potrebno je nabiti masnu ilovaču oko gornjeg dela bunara na 1 m dubine i 1 m širine, ali u svakom slučaju treba oko bunara izraditi betonski pločnik, a za vodu koja otiče u odvodni kanal bar 6 m dužine.

Za pravilno funkcionisanje ovog bunara treba da budu ispunjeni sledeći uslovi:

1)Okolina bunara mora biti suva i čista, a u njegovoj blizini ne sme se napajati stoka.

2)Crpno postrojenje mora se održavati u ispravnom stanju.

3)Odvod vode (koja otiče) mora se održavati u ispravnom stanju.

Iskustvo našeg seoskog i drugog stanovništva u vezi sa korišćenjem bunara sa crpnim uređajem veoma je loše. U većini slučajeva svaki crpni uređaj za kratko vreme ostaje van upotrebe zbog izvesnog kvara. Usled nemogućnosti da se kvar otkloni, naročito u selima ili manjim naseljima, potrošači se brzo odlučuju da crpni uređaj potpuno demontiraju i da se vrate na primitivan način vađenja vode iz bunara pomoću kofe. Sa higijenskog stanovišta ovakva upotreba bunara nije dozvoljena, jer je voda izložena mogućnostima zagađenja.

Zbog toga je za naše prilike preporučljiva izrada bunara gde se voda vadi pomoću kofe, na principu prevrtanja kofe u gornjem zatvorenom delu bunara, odakle voda preko lule za oticanje dotiče do potrošača. Kod ovakvog bunara onemogućen je neposredan dodir kofe odnosno crpnog uređaja sa potrošačem.

Nortonov bunar se može upotrebljavati samo na onim mestima gde se podzemna voda ne spušta dublje od 7m ispod površine zemljišta.

U pogledu smeštaja Nortonovog bunara važe svi uslovi kao i za kopano-građeni bunar, Njegova izgradnja treba da se izvede ovako:

a) Cev treba zabiti što dublje ispod najniže površine podzemne vode, a najmanje 1,50 m dublje.

b) Ulaz vode treba obezbediti samo pri dnu zabijene cevi.

v)Iznad površine zemljišta gde je projektovan bunar treba cev izdići najmanje 50 sm, a u tom delu od pumpe do zemljišta treba izgraditi betonsko postolje

Od toga betonskog dela treba odvojiti suvišnu vodu podzemnim ili nadzemnim kanalom najmanje 3 m daleko od pumpe.

Radi pravilnog funkcionisanja bunara pumpu treba održavati u redu, tako da klip i ventili ne propuštaju vodu, a treba je osigurati i od smrzavanja. Sem toga, odvod suvišne vode mora se održavati u ispravnom stanju, a u blizini pumpe ne sme se dozvoljavati napajanje stoke i pranje rublja.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts