Šta je Avogadrov broj

Mnoge formule i konstante kada su u pitanju fizika i hemija, na prvi pogled zaista deluju konfuzno i mnogima predstavljaju pravi bauk.

Medjutim, dobra vest je da, ako posedujete osnovno znanje iz ovih oblasti, prostim logičkim razmišljanjem, jednostavno je shvatiti mnoge zakone, formule i konstante. Zato, ako nešto ne razumete, nemojte učiti napamet jer to nikuda ne vodi. Vratite se koje poglavlje unazad, razjasnite ono što ne znate i neće biti problema.

Kada ste razumeli materiju, zadaci iz fizike i hemije mogu vam predstavljati pravo zadovoljstvo pri rešavanju i računanju.

Šta predstavlja Avogadrov broj

Šta je Avogadrov broj? Iako Avogadrova konstanta, odnosno Avogadrov broj  nosi ime po italijanskom hemičaru i fizičaru Lorencu Romanu Amedeu Carlu Avogadru, vrednost ovog broja prvi je odredio nemački fizičar Johan Josef Lošmit 1865. Godine. Zbog toga se Avogadrov broj još zove i Lošmitov broj, a oznaka ove konstante je (L).

Avogadrov broj

Lošmit je na osnovu kinetičke teorije gasova odredio brojevnu koncentraciju čestica u idealnom gasu i dobio vrednost konstante po formuli

L=noRT/p

(no) je broj čestica u jedinici volumena idealnog gasa, temperatura je (T) a pritisak (P)

Danas se Avogadrova konstanta meri na više načina i kroz više formula.

Jedinica za Avogadrov broj

Pošto je mol merna jedinica SI-sistema koja je definisana kao broj atoma u tačno 12 g ugljenikovog izotopa 12C a  u 12 grama ugljenika 12C ima tačno Avogadrov broj atoma, „mol“ se može shvatiti i kao „Avogadrov broj komada“.

Amadeo Avogadro (1776-1856) bio je profesor u Torinu. Najpoznatiji je po svojoj hipotezi koja kaže da svi gasovi pri jednakoj temperaturi, zapremini i pritisku sadrže jednak broj molekula.

Njegova hipoteza bila je veliki iskorak nauke u to vreme, a nakon pola veka ova hipoteza je prihvaćena kao jedan od zakona moderne fizike I hemije.

Koliko iznosi Avogadrov broj

Koliko je zapravo Avogadrov broj? Broj molekula u jednom molu bilo koje supstance je 6,023 x 1023.što je zapravo vrednost Avogadrovog broja. Osim oznake (L) koristi se još I (NA).

Avogadrov broj nije bezdimenziona veličina. Ne koristi se samo za određivanje broja molekula već i jona i atoma.

Formula za Avogadrov broj

NA=M/(ρ∙d3) ili NA = Nxn gde je NA – oznaka za Avogadrov broj, n – broj jedinica, a n – količina supstance.

Biografija Amadea Avogadra

Avogadro je rodjen u porodici plemića koji su se bavili pravom. 1796. dobio je diplomu Pravnog fakulteta i postao advokat. Ipak, počinje da se interesuje za matematiku i fiziku I objavljuje naučne radove iz ove oblasti. Godine 1804.postaje dopisni član Akademije nauka u Torinu.

Bio je i predavač fizike u Torinu. Od 1850. je predsednik italijanskog instituta za utvrdjivanje mera zbog davanja velikog doprinosa tom polju istraživanja.

Umire u Torinu 1856, u osamdesetoj godini.

Godine 1811 najpre otkriva  Avogadrov zakon o gasovima, a nakon toga i konstantu danas poznatu kao Avogadrov broj. Mada Velika Britanija, Francuska, Nemačka, dugo nisu prihvatale njegovu hipotezu o gasovima.

Njegove teorije bile su prohvaćene od strane mnogih hemičara i naučnika tog doba.

Avogadro je svoj život posvetio hemiji i fizici studijama atomizma, iako se u startu karijere bavio isključivo pravo prema pravilima porodične tradicije.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts