Kako se vrši komisiona prodaja robe u Srbiji

Propisi za prodaju komisione robe na malo predvidjaju sledeća pravila.

Za komisionu robu u objektu morate da posedujete:

Ugovor (pojedinačni ili okvirni) sa svakim dobavljačem, dokumentacija o nabavci – obrazac KR, kao i popis robe počev od 01.01. tekuće godine. Zakon Republike Srbije takodje podrazumeva i obaveznu evidenciju isplaćene i vraćene robe – obrazac KR-1, dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata za fizička lica – obrazac KRI, dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima – fizičkim licima – obrazac KRI-1 , knjiga evidencije prometa i usluga – obrazac KEPU, podaci o kupcu i roku rezervacije robe.

Knjigovodstvo – U slučaju da se u maloprodajnom objektu prodaje i trgovačka i komisiona roba, moraju se voditi dve posebne KEPU knjige, jedna za trgovačku, a druga za komisionu robu.

komisiona prodaja

Uz komisionu robu u objektu ste obavezni da imate istaknutu maloprodajnu cenu sa upisanim rednim brojem iz KEPU .

Komisiona prodaja i PDV

Prema odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost , predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Odredbom člana 4. ovog zakona propisano je, da se prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra i prenos dobara od strane vlasnika komisionaru i od strane komisionara primaocu, bilo da je reč o ugovoru izmedju pravnih lica ili sa fizičkim licima.

Po zakonu, smatra se da „promet dobara nastaje danom počinjanja slanja ili prevoza dobara primaocu ili trećem licu, po njegovom nalogu, ako dobra šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njihovom nalogu; preuzimanja dobara od strane primaoca u slučaju ugradnje ili montaže dobara od strane isporučioca ili, po njegovom nalogu, trećeg lica; prenosa prava raspolaganja na dobrima primaocu, ako se dobro isporučuje bez otpreme, odnosno prevoza; očitavanja stanja primljene vode, električne energije, gasa i toplotne energije koje vrši isporučilac, u cilju obračuna potrošnje; kada je dobro uneto u carinsko područje Republike“.

Poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od narednih radnji:promet dobara i usluga; naplata – ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga.

U slučaju kada privredno društvo predaje dobra komisionaru na komisionu prodaju, a komisionar vrši promet tih dobara trećim licima, smatra se da su izvršena dva prometa .

komisiona prodaja robe

PDV i komisiona prodaja u Srbiji

Lice čiji ukupan promet dobara i usluga, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti, u prethodnih 12 meseci nije veći od 4 miliona dinara, odnosno ako se proceni da u narednih godinu dana neće ostvariti promet veći od ove sume, ne obračunava se PDV za izvršen promet dobara i usluga.

Ako je u datom periodu ukupan promet veći od 4.000.000 dinara, obveznik je dužan da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu i obračunava se PDV po Zakonu. Isto pravilo važi i za privredno društvo i za komisionare i komintete.

Kada komitent ostvari iznos ukupnog prometa veći od 4.000.000 dinara i kada komisionar dostavi dokument o odjavi prodatih dobara komitentu na osnovu kojeg komitent dobija informaciju i o sopstvenom prometu koji je izvršio komisionaru, privredno društvo , odnosno komitent, stiče svojstvo obveznika PDV –a.

Definicija komisione prodaje

Šta je komisiona prodaja? To je zapravo prodaja zasnovana na ugovoru uslužne prirode. Ovaj privredni ugovor reguliše plasiranje i prodaju robe preko trećeg lica.

Na taj način, komisionar će u svoje ime a za račun svog komintenta, prodavati njegovu robu ili je kupovati u svoje ime.

Naziv ovog tipa saradnje potiče od latinske reči – commissio , što u prevodu znači – uraditi nešto za nekog drugog. Ovaj ugovor zaključuju dve strane – jedna je komisionar a druga je komintent.

Baza ovog ugovora je poverenje, mada se najčešće zaključuje u pisanom obliku zbog lakšeg dokazivanja i sigurnosti i zaštite. Ugovori mogu biti trajne prirode ili jednokratni.

Komisionar je dužan da preuzetu robu čuva, održava i da je skladišti. Ugovor o komisionu nastaje sa momentom prijema naloga a to je trenutak zaključenja ugovora. U slučaju da komisionar ne želi da prihvati taj nalog, obavezan je da što pre o tome obavesti nalogodavca. Ako se ne odbije odmah, ugovor će se smatrati zaključenim i važećim.

Višestruk je značaj ugovora o komisionu. Na osnovu takvih ugovora, omogućava se brži promet robom na tržištu i rašireniji plasman. Značajna je i ušteda u vremenu obrta robe i novca. U služni dobro i kvalitetno realizovanog ugovora o komisionu je renome komisionara na tržištu od čega će prvenstveno zavisiti prodaja odnosno put robe do kupaca.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts