Tamnica, Vladislav Petković Dis

Autor: Vladislav Petković Dis
Književni rod: lirika
Književna vrsta: misaona pesma

Tema pesme

Često se za ovu Disovu pesmu kaže da je njegova kosmogonija ( teorija o nastanku kosmosa i čoveka uopšte ). A osnovni razlog za to jeste što je tema ove pesme Disovo gledište nastanka čoveka i njegovog “ dolaska “ na ovaj svet, te života uopšte.

Analiza i interpretacija pesme “ Tamnica „, Dis

U zbirci pesama “ Utopljene duše „, pesma “ Tamnica “ je prva pesma i smatra se prologom, to jest upravo ona uvodi čitaoca u zbirku. Kao što smo već rekli osnovna tema pesme je Disovo viđenje čoveka, njegovog nastanka i života uopšte. I kako već u početnim stihovima veli Dis:

To je onaj život gde sam pao i ja
s nevinih daljina, sa očima zvezda
i sa suzom mojom što nesvesno sija…

Prva i druga strofa pesme “ Tamnica “ čine posebnu celinu, u kojoj Dis opisuje rođenje, a čitava pesma je pisana u prvom licu. Inače, Dis je poznat po stihovima koji su obojeni pesimističkim tonom, pa je i pesma “ Tamnica “ napisana u tom tonu. Posebnu zvučnost stihovima daje ritmično ponavljanje prvog i poslednjeg stiha svake strofe, ali i stilske figure koje doprinose ritmu.

Pesma “ Tamnica “ je sastavljena od ukupno 10 strofa, a svaka od strofa ima po pet stihova. Ova pesma je vrlo specifična, kao i mnoge druge Disove pesme, jer postoje brojna različita tumačenja njegovih stihova. Baš iz tog razloga, sastav na temu ovih stihova koji obično deca pišu kada obrađuju ovu pesmu, nikada ne može biti pogrešno urađen, jer tumačenja ovih stihova su određena pre svega viđenjem i doživljajem samih čitaoca. Zapravo, to znači da svako od nas može imati različito viđenje ovih stihova, a za to je “ kriva “ interpretacija, odnosno lični doživljaj svakoga od nas. Mi ćemo vam u nastavku teksta ponuditi samo jedno od tumačenja, a vaša interpretacija naravno može biti posve drugačija.

Tamnica dis

Dakle, pesma “ Tamnica “ se sastoji od tri tematske celine i to: celina posvećenja pesnikovom rođenju, koja obuhvata prve dve strofe, zatim celina posvećena buđenju čula i shvatanju sveta koji ga okružuje, koja obuhvata sve strofe izuzev poslednje dve, koje spadaju u celinu saznanja o sebi, svom biću, ali i bićima koja ga okružuju.

Pa, da počnemo od tumačenja prve celine posvećene rođenju. Kao što smo rekli, početni stihovi ove pesme se nastavljaju na naslov i jasno se vidi da Dis sagledava sopstveni život kao tamnicu u koju je jednostavno “ pao „, i to ne svojom voljom:

Sa nimalo znanja i bez moje volje…

Dis smatra da je bio u Raju, to jest u majčinoj utrobi i da je vođen nekim silama jednostavno “ pao “ u ovaj svet, koji opet sagledava kao tamnicu, a što je u skladu sa njegovim pesimizmom.

U drugoj pesničkoj, odnosno značenjskoj celini Dis opisuje odrastanje, te okolnosti koje ga prate:

I da beže zvezde iz mojih očiju…
…i da moja glava rađa sav svet jada…

A u njegovom oku, tokom ovog perioda je suza koja simbolizuje tugu zbog napuštanja Raja, odnosno majčine utrobe i život koji živi u ovom svetu:

Kao stara tajna ja počeh da živim,
zakovan za zemlju što životu služi,
da okrećem oči daljinama sivim,
dok mi venac snova moju glavu kruži…

Ovim stihovima počinje poslednja značenjska celima u pesmi “ Tamnica „. I nastavlja se na stihove koji pokazuju da pesnik oseća povezanost sa prirodom, ali istovremeno je doživljava kao tamnicu, kao i sam život.

Poslednja strofa ipak ne sadrži toliko pesimizma, jer se Dis okreće svojim čulima i prirodi:

I očiju, što ih vidi moja snaga,
očiju što zovu kao glas tišina,
kao govor šuma, kao divna draga
izgubljenih snova, zaspalih visina,
I očiju, što ih vidi moja snaga.

Pesma “ Tamnica “ je izuzetno bogata pesničkim simbolima, a osnovni simboli su: tamnica, zvezde i oči. Tamnica je simbol čovekovog života na zemlji, barem tako ga Dis doživljava. Zvezde simbolično predstavljaju čovekov život pre rođenja, to jest dolaska na ovaj svet, dok su oči simbolično odrazi tih zvezda, pa zajedno sa zvezdama predstavljaju sve ono od čega je čovek prisiljen da se odvoji kada dođe u ovaj život.

Tumačenja ovih Disovih stihova su, zapravo vrlo osetljivo pitanje, kao i njihova pojedinačna interpretacija, jer mogu da se posmatraju sa ličnog, opšteg, ali i religijskog stanovišta. Analiza Disove pesme “ Tamnica “ pokazuje da se prikaz “ pada “ čoveka umnogome razlikuje od utvrđenog religijskog verovanja. A tu opet dolazimo do onoga što smo već naveli, da baš zbog različitih verovanja svakog čitaoca, nijedna interpretacija ne može biti pogrešna, što posebno olakšava obradu ove pesme u školama, a samim tim i sastav koji je najčešći vid provere razumevanja Disovih stihova od strane profesora. Zato je bitno da pročitate pesmu “ Tamnica “ u celosti, kako biste je razumeli. I bez obzira koliko vaša interpretacija i analiza ovih stihova “ odstupaju “ od uobičajenih tumačenja, ne oklevajte da svoje viđenje podelite sa profesorom. Dis je bio vrlo specifičan pesnik, a njegovi stihovi vam daju potpunu slobodu razumevanja, pa i tumačenja, u tome i jeste njegova veličina kao stvaraoca.

Motivi i stilske figure

Motiv koji preovlađuje u pesmi “ Tamnica “ jeste motiv čovekovog pada, ali ne pada u bukvalnom smislu. Reč je o motivu njegovog neželjenog dolaska u ovaj svet i u ovaj život.

Motivi su ono što daje posebnu zvučnost stihovima pesme “ Tamnica „, uz stilske figure naravno. A pored navedenih, prisutan je i motiv sna, jer čovek sanja o lepoti i teži joj, a u završnim stihovima pesnik vidi lepotu i to u prirodi. Tu su i motivi suza, koje i dalje stoje u pesnikovom oku, kao simbol žalosti za napuštanjem majčine utrobe, u kojoj je sve bilo bezbrižno.

Pored metafore, koja je najzastupljenija, u pesmi “ Tamnica “ su prisutne i druge stilske figure, poput onih koje ponavljanjem glasova doprinose postizanju ritma pesme, kao što su asonanca i aliteracija, kao uostalom i u mnogim drugim Disovim stihovima.

Prepričano delo “ Tamnica „

Za dobar sastav na temu pesme “ Tamnica “ vrlo je važno razumevanje Disovih stihova, kao i analiza i vaša interpretacija dela. Prepričano delo je takođe važno, naravno nakon što pročitate pesmu u celosti.

Dis početne stihove pesme nastavlja na naslov i govori o dolasku duše na ovaj svet i o tome koliko je tužan jer se odvojio od nekog boljeg sveta u kome je boravio. Već u prvim stihovima pesme se oseća pesimistični stav pesnika prema životu.

Prve dve strofe pesme govore o prvim trenucima rođenja, a Dis nastavlja stihove opisom okolnosti koje prate dalji život. U gotovo svim stihovima je prisutan pesimizam specifičan za ovog pesnika, jer on život vidi kao kaznu.

Jedino u čemu pesnik vidi neku sreću jeste priroda, a o tome govori u završnom delu pesme i to su jedini stihovi u kojima nije toliko prisutan pesimistički ton.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts