Imeničke i pridevske zamenice u srpskom jeziku

Definicija zamenica

Gramatika srpskog jezika daje vrlo jasnu i preciznu definiciju: Zamenice su promenljiva vrsta reči, koje imaju funkciju da menjaju zamenjuju imenice ili prideve u rečenici.
Dakle, služba zamenica je jasna, one menjaju lica, predmete ili osobine.

Podela zamenica u srpskom jeziku

U zavisnosti od toga da li zamenjuju imenicu ili pridev u rečenici, izvršena je i podala zamenica. Tako postoje imeničke zamenice ( koje zamenjuju imenice ) i pridevske zamenice ( koje zamenjuju prideve ).

Imeničke zamenice – definicija i primeri

Vrlo je jasna definicija imeničkih zamenica koju daje gramatika, a ona glasi: Imeničke zamenice su samostalna vrsta reči i one u rečenici zamenjuju imenice. Imeničke zamenice u rečenici mogu vršiti službu subjekta ili objekta.
Dalje se imeničke zamenice dele na lične i nelične.

zemenice u srpskom

Lične imeničke zamenice imaju: tri roda ( muški, ženski i srednji ), dva broja ( jedninu i množinu ) i sve padeže, uz izuzetak vokativa. Stim da lične imeničke zamenice prilikom promene kroz padeže imaju kraće ( nenaglašene ) ili duže ( naglašene ) oblike.

Nelične imeničke zamenice imaju samo jedan oblik, koji se primenjuje za sva tri roda i oba broja.

Postoji šest vrsta imeničkih zamenica i to:

1. Lične zamenice ( ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona )
2. Lična povratna zamenica ( sebe ili se )
3. Upitne zamenice ( ko?, šta?, čega? )
4. Neodređene zamenice ( neko, nešto )
5. Odrične zamenice ( niko, ništa )
6. Određene, odnosno opšte zamenice ( svako, svašta )

Primeri za lične imeničke zamenice:

– Ona se zove Anđela.
– One vole da se igraju.
– Ona deca vas traže.

Primeri za ličnu povratnu zamenicu:

– Moja baka vrlo često priča sama sa sobom.
– Jedino možeš da se uzdaš u sebe.
– Sve svoje sobom nosim.

Primeri za upitne imeničke zamenice:

– Ko te je zvao?
– Šta hoćeš od mene?
– Čega se toliko stidiš?

Primeri za neodređene imeničke zamenice:

– Nešto me je omelo da dođem.
– Neko mi je to rekao, ne sećam se tačno ko.
– Nešto me tera da odem da se vidim sa njom.

Primeri za odrične imeničke zamenice:

– Ništa me ne može sprečiti da to uradim.
– On je niko i ništa.
– Niko me ne voli.

Primeri za određene imeničke zamenice:

– Svašta ću ja još da čujem od tebe.
– Danas svako radi šta hoće.
– Sve i svašta imam da ti ispričam.

Pridevske zamenice – definicija i primeri

Gramatika srpskog jezika daje vrlo jednostavnu i jasnu definiciju i za pridevske zamenice, a ona glasi: Pridevske zamenice u rečenici zamenjuju prideve i njihova uloga u rečenici je da obavljaju funkciju atributa ili imenskog dela predikata. Pridevske zamenice nisu samostalne, a sa imenicom se slažu u rodu, broju i padežu.

Kao i imeničke zamenice, tako i pridevske zamenice imaju različite vrste. Takođe postoji šest vrsta i pridevskih zamenica, kao i imeničkih, što je automatski lakše za pamćenje. Vrste pridevskih zamenica u srpskom jeziku su:

1. Opšte, odnosno određene pridevske zamenice ( svačiji, svačija, svačije, svakakav, svakakva, svakakvo, koji god, bilo čiji, ma čiji )
2. Pokazne pridevske zamenice ( taj, ta, to, ovaj, ova, ovo, onakav, onakva, onakvo, ovakav, ovakva, ovakvo, takav, takva, takvo, onoliki, onolika, onoliko, toliki, tolika, toliko )
3. Prisvojne, odnosno posesivne pridevske zamenice ( moj, moja, moje, tvoj, tvoja, tvoje, njegov, njegova, njegovo, njen, njena, njeno, naš, naša, naše, vaš, vaša, vaše, njihov, njihova, njihovo )
4. Odnosno – upitne pridevske zamenice ( kakav, čiji, čija, čije, koliki, kolika, koliko, koji, koja, koje )
5. Odrične pridevske zamenice ( nikolik, nikolika, nikoliko, ničiji, ničija, ničije, nikakav, nikakva, nikakvo, nikoji, nikoja, nikoje )
6. Neodređene pridevske zamenice ( nekakav, nekakva, nekakovo, nečiji, nečija, nečije, nekolik, nekolika, nekoliko )

Primeri za opšte pridevske zamenice:

– Uzmi koji god hoćeš.
– Saslušaj svačije mišljenje, ali uradi po svome.
– Moja komšinica se druži sa svakakvim ljudima.

Primeri za pokazne pridevske zamenice:

– Taj čovek je baš uporan.
– Ovo je moja najbolja drugarica.
– Ne sviđa mi se onakav šešir.

Primeri za prisvojne pridevske zamenice:

– Moj brat je dobar čovek.
– Naše voće nije baš dobro rodilo ove godine.
– Tvoj sat žuri, čini mi se.

Primeri za odnosno – upitne pridevske zamenice:

– Čija je ovo knjiga?
– Ne sviđa mi se torba koju sam dobila za rođendan.
– Čiju majicu to nosiš?

Primeri za odrične pridevske zamenice:

– Nisam primetio ničiju mamu ispred škole.
– Nikakvo ti izvinjenje neće pomoći.
– Ovo je ničija zemlja, kažu.

Primeri za neodređene pridevske zamenice:

– Nečije dvorište je baš neuredno.
– Nekoliko ljudi je zvalo.
– Nekakav čovek je pred našim vratima.

Promena zamenica po padežima

Promena ličnih zamenica po padežima izgleda ovako:

Lične zamenice Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ Vokativ Instrumental Lokativ
ja ja mene, me meni, mi mene, me sa mnom o meni
ti ti tebe, te/td>

tebi, ti tebe, te ti s tobom o tebi
on on nega, ga njemu, mu njega, ga sa njim o njemu
ona ona nje, je njoj, joj nju, ju, je sa njom o njoj
ono ono sa njima o njima
mi mi nas nama, nam nas mi sa nama o nama
vi vi vas vama, vam vas vi sa vama o vama
oni oni njih, ih njima, im njih, ih sa njima o njima
one one njih, ih njima, im njih, ih sa njima o njima
ona ona njih, ih njima, im njih, ih sa njima o njima
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts