Veznici – šta su veznici i kako se koriste u rečenicama

Evo male pomoći da savladate lekciju o veznicima. Saznaćete šta su veznici, kako se dele prema vrsti veze koju uspostavljaju, a kako prema morfološkom sastavu, šta su to veznički parovi, da li se u rečenici mogu koristiti dva veznika istog značenja i druge stvari koje vam mogu biti od koristi na prijemnom ispitu iz srpskog jezika. Primeri će Vam pomoći da lakše savladate gradivo.

Veznici su nepromenljive reči (reči koje uvek ostaju u istom obliku ). To su pomoćne reči koje povezuju reči, sintagme ili rečenice na jedan od dva načina:

 1. Koordinacijom, tj.koordinativnim veznicima (a, ali, pa, i, ili, te, nego, već…)
 2. Subordinacijom,tj.subordinativnim veznicima ( zbog, jer, kada, ako, dok, da, iako, mada, pošto…)

veznici u srpskom jeziku

Kako se veznici dele prema vrsti veze koju uspostavljaju?

Prema vrsti veze koju uspostavljaju medju rečenicama veznici se dele na:

Nezavisni

Povezuju reči, sintagme i naporedne rečenice. Oni mogu biti:

 • sastavni (i, te, pa, ni, niti);
 • suprotni (ali, nego, već, a, dok, već, kad li, kad ono, kad to, a to, a ono, )
 • rastavni (ili)
 • zaključni (dakle, zato, stoga)

Zavisni

Povezuju zavisne rečenice i zavisni član sintagme . Oni mogu biti:

 • namerni (da, kako, (ne bih) li, neka);
 • vremenski (čim, dok, kada,kad, kako, pošto, nakon što):
 • izrični (da, da li, kako, gde,);
 • uzročni (jer, budući da, što, gde, kako);
 • posledični (da, te);
 • pogodbeni (ako, da, kada);
 • dopusni (premda, iako, ako i, makar);

Kakvi mogu biti veznici po morfološkom sastavu?

Po morfološkom sastavu su:

 • PRAVI VEZNICI (i, ili, pa, te, ali, da, dok, jer, ako)
 • NEPRAVI VEZNICI – to su reči koje mogu imati i ulogu veznika (takvu ulogu imaju odnosno-upitne zamenice: koji, kakav, čiji, koliki; imeničke zamenice: ko, šta; prilozi: gde, kad, već, kuda, dokle, odakle, otkad, dokad, kako, koliko;)

Veznički parovi

Veznici koji dolaze u paru nazivaju se veznički parovi.

Primeri:

Ne samo – nego

Ne samo da je potrošio sav novac nego se još i zadužio!

Ukoliko – utoliko

Ukoliko mnogo radiš, utoliko ćeš i mnogo naučiti.

NAPOMENA: Pogrešno je veznik ukoliko koristiti umesto ako (Ukoliko ne dođeš, nema kolača!)

Da li se mogu koristiti dva veznika koja imaju isto značenje?

Pogrešno je koristiti dva veznika koja imaju jednako značenje.

Primeri:

 • No, medjutim, ipak je odlučio doći.
 • Ona nije dobra, čak štaviše može se reći da je zla.
 • Došao je zato jer smo mu to mi rekli.

Kada se veznik IAKO piše odvojeno, a kada spojeno?

Veznik IAKO se piše sastavljeno kada se upotrebljava u značenju veznika MADA. U svim ostalim slučajevima se piše razdvojeno.

Primeri:

 • Krenuli smo iako je počela kiša. (Krenuli smo mada je počela kiša).
 • Iako sam umoran, doći ću. (Mada sam umoran, doći ću).
 • I ako naučiš, neće te pitati.
 • Neće mu biti ništa i ako padne.

Kako se piše rečca LI SA VEZNICIMA?

Rečca LI se piše sastavljeno sa vezncima: NEGOLI, KAMOLI, NEKAMOLI.

Primeri:

 • Nije se ni javila, a kamoli došla.
 • Više voli da priča, negoli da radi.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts