Subjekat i predikat u rečenici

Definicija za subjekat

Jedan od glavnih rečeničnih delova je subjekat. Reč za koju se kaže da je subjekat u rečenici ima funkciju da se njom izražava onaj koji vrši radnju koja je iskazana predikatom. Definicija subjekta je, dakle vrlo jednostavna, a ono što je još važno za srpski jezik, jeste da subjekat ne mora uvek da bude u nominativu, već može biti i u drugim padežima.

Vrsta reči koje se nalaze u službi subjekta u rečenici su najčešće imenice, ali takođe službu subjekta u rečenici mogu vršiti i zamenice, ali i brojevi, te skupovi reči uz koje je imenica u nominativu.

Postoje dve vrste subjekta: gramatički subjekat i logički subjekat.

Subjekat i predikat

Gramatički subjekat

Srpski jezik je vrlo precizan kada je u pitanju definicija rečeničnih delova, ali i njihovih vrsta. Pa, tako gramatika veli da je gramatički subjekat u rečenici onaj subjekat kod koga se reči koje vrše službu subjekta isključivo nalaze u prvom padežu, nominativu.

Logički subjekat

Nekako je logično i kakva će biti definicija za logički subjekat u rečenici, sada kada znate šta je gramatički subjekat. Dakle, gramatika srpskog jezika veli da je logički subjekat u rečenici onaj subjekat kod koga se reči koje vrše službu subjekta nalaze u genitivu, dativu ili akuzativu, a nikako u nominativu.

Kako odrediti subjekat u rečenici

Subjekat u rečenici se vrlo jednostavno određuje. Da biste otkrili koja reč je u službi subjekta, dovoljno je da postavite pitanje ko? ili šta? vrši radnju, odnosno ko? ili šta? je nosilac stanja o kome se govori u rečenici.

Primeri za gramatički subjekat

 1. Svi znamo da je jedinica najgora ocena.
 2. Moj tata radi po ceo dan.
 3. U parku je bilo puno dece.
 4. Jelena svako jutro dolazi na vreme u školu.
 5. Srpski jezik je najlepši na svetu.

Primeri za logički subjekat

 1. Mileni se uvek žuri.
 2. Njemu je uvek dosadno.
 3. Mojoj majci se spava.
 4. Novaka je sramota od svega.
 5. Svetu se ne može ugoditi.

Definicija za predikat

Još jedan glavni deo rečenice jeste predikat. Definicija predikata koju daje gramatika jeste: Predikat je deo rečenice koji subjektu pripisuje neku radnju, stanje ili zbivanje.

Vrsta reči koje vrše službu predikata u rečenici su glagoli u većini slučajeva. Međutim, službu predikata mogu vršiti i druge vrste reči, poput: imenica, zamenica, prideva, priloga i brojeva.

Srpski jezik razlikuje dve vrste predikata: glagolski predikat i imenski predikat.

Uz to, postoji i podela na prost i složen predikat.

Prost predikat se sastoji samo od jednog glagola, koji se nalazi u ličnom glagolskom obliku. dok se složeni predikat u rečenici može sastojati od dva, pa i tri glagola. Međutim, u slučaju kada je predikat sastavljen od više glagola, prvi glagol nikada nema potpuno značenje. Reč je o glagolima: moći, želeti, smeti, hteti i morati.

Ono što ne treba zaboraviti jeste da sami pomoćni glagoli nikada ne mogu biti smatrani predikatom.

definicija i primeri predikat

Glagolski predikat

Gramatika veli da je glagolski predikat onaj predikat koji čini samo glagol u ličnom glagolskom obliku i koji se sa subjektom slaže i u licu i u broju, ali i u rodu u slučaju da taj glagolski oblik razlikuje rod.

Imenski predikat

Definicija druge vrste predikata je takođe vrlo jasna: Imenski predikat je sastavljen od pomoćnog glagola u ličnom glagolskom obliku i imenske reči, s tim da imenski deo deo predikata nije atribut.

Glagoli jesam i biti su pomoćni glagoli.

Imenska reč koja je sastavni deo imenskom predikata jeste ona reč koja se menja po padežima. Srpski jezik razlikuje sledeće imenske reči: imenice, zamenice, prideve, redne brojeve, te imeničke i pridevske sintagme.

Kako odrediti predikat u rečenici

Predikat se u rečenici dobija vrlo jednostavnim pitanjem: koja radnja se vrši u rečenici? ili o kakvom se stanju ili zbivanju govori u rečenici?

Primeri za glagolski predikat

 1. Ivana je zakasnila na posao.
 2. Još od jutros sija sunce.
 3. Jovana se seti svačijeg rođendana.
 4. Danas smo imali samo dva časa.
 5. Za pet dana idem na odmor.

Primeri za imenski predikat

 1. Ivan je moj stariji brat.
 2. Milan je hokejaš.
 3. Njena mama je bila manekenka.
 4. Suknja ti je izgužvana.
 5. Nevena je dobra koleginica.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts