Obim i površina paralelograma

Paralelogram je četvorougao koji ima dva para paralelnih suprotnih stranica. Može se reći da nam paralelogram liči na presek dve pruge, iako matematika poznaje više definicija i vrsta paralelograma. Jedna od njih glasi: Paralelogram je centralno simetričan četvorougao sa centrom simetrije u tački preseka dijagonala.

Naspramni uglovi paralelograma su jednaki. Dijagonale paralelograma se seku i obično ih obeležavamo sa e i f. Presek dijagonala je centar svake dijagonale.

paralelogram1

Svaki paralelogram ima sledeće osobine:

Paralelogram je centralno simetričan četvorougao

Dijagonale paralelograma se seku na njihovim polovinama

Naspramne stranice paralelograma su jednake dužine

Naspramni uglovi paralelograma su jednaki

Susedni uglovi su mu suplementni

Paralelogram je centralno simetrična figura

Zbir uglova paralelograma je 360 stepeni.

Zbir susednih uglova paralelograma je 180 stepeni

paralelogram romb

Vrste paralelograma:

Romb – Ima sve stranice jednake dužine.

Pravougaonik – svi uglovi su mu pravi a naspramne stranice jednake i normalne jedna na drugu

Kvadrat – ovaj paralelogram je pravougaonik koji ima jednake dužine stranica i svi uglovi su pravi odnosno imaju po 90 stepeni.

Površina paralelograma – obrasci

Kako izračunati površinu paralelograma preko stranica?

Prva formula:  P = a X h, odnosno površina paralelograma jednaka je proizvodu stranice i visine paralelograma. Kod kvadrata, jednostavna formula glasi P = a2.

Druga formula za računanje površine ako nam je poznata stranica i visina paralelograma je: P = b x h x b, odnosno, površina paralelograma je jednaka proizvodu stranice, visine i stranice.

Formula za obim paralelograma je O = 2 a + 2 b, ili u slučaju kvadrata i romba: O = 4a, pošto su mu stranicejednake dužine. Obim bilo kog paralelograma je jednak zbiru dužina svih njegovih stranica.

Radijus (poliprečnik) upisane kružnice u paralelogramu računa se na sledeči način:  r = ha / 2

Računanje površine paralelograma pomoću dijagonala

Uz pomoć dijagonala, površina paralelograma se dobija sledećom formulom:

paralelogram povrsina pomocu dijagonala

Površina paralelograma preko vektora

Površina jednog paralelogramase može izračunati i uz pomoć vekotora. Intenzitet vektorskog proizvoda može se interpretirati kao pozitivna površina paralelograma sa a i b kao njegovim stranicama:

paralelogram povrsina preko vektora

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts