Freelance i porez: Kako se snaći u fiskalnim vodama u Srbiji

Frilenseri i porez su i dalje aktuelna tema jer su frilenseri koji su u 2018. godini zaradili novac od autorskih i srodnih prava i ugovorenog rada, a na koje se plaća porez samooporezivanjem, nedavno dobili poreska rešenja. 

Podsetimo da je ova grupa radnika morala da odabere od 1. januara prošle godine način na koji će biti oporezovani, za šta je vlada pokrenula portal frilenseri.purs.gov.rs, preko koga mogu da podnosu poreske prijave i prijavljuju svoje prihode. 

Do sada je to učinilo nešto više od 4.000 internet radnika, što pokazuje da postoji podela u mišljenju o ova dva modela za oporezivanje frilensera, odnosno da nisu svi saglasni s tim.

Za one koji razmišljaju o tome da se upuste u freelance vode, u ovom članku donosimo šta sve to za njih znači i šta je to što bi trebalo da znaju.

Razumevanje statusa i uloge frilensera u savremenom tržištu rada

Status frilensera dugo nije bio precizno definisan, što je stvorilo konfuziju oko njihovog stvarnog položaja. Jednostavno rečeno, frilenseri su nezavisni radnici koji obavljaju posao samostalno, bez stalnog zaposlenja kod jednog poslodavca na osnovu pisanih ili usmenih ugovora o angažovanju. 

Ovakav način rada često uključuje angažman kroz ugovore o autorskom delu ili potpunu nezavisnost, što se može smatrati modernim naslednikom onoga što se tradicionalno nazivalo honorarnim radom. 

Frilenseri dolaze iz različitih struka kao što su umetnost, prevodilaštvo, IT sektor, dizajn, video produkcija i druge oblasti.

Ugovor o autorskom delu često potpisuju umetnici koji sarađuju sa raznim kompanijama. Ovi kreativci se uglavnom bave vizuelnim umetnostima, ali uključuju i dizajn zvuka, komponovanje, video montažu, pisanje blogova i slično.

Kako su promene u Zakonu o porezima na dohodak građana uticale na rad preko interneta

Definicija novog zakona o frilenserima se odnosi na ažuriranu verziju Zakona o porezima na dohodak građana, koja je proširena i modifikovana. 

Ove promene su formalno usvojene u decembru 2022. na inicijativu Radne grupe za rešenje statusa fizičkih lica koja rade preko interneta.

Sa novim pravilima koja su počela da se primenjuju od 1. januara 2023, jasno je utvrđen pravni status frilensera, obaveze koje imaju prema državi, kao i procedura za izmirenje poreza. 

Ove izmene su značajne jer omogućavaju bolje razumevanje i lakše poštovanje poreskih obaveza za one koji samostalno zarađuju preko interneta.

Koji je prvi korak ka frilenserskoj karijeri?

Prvi korak za one koji žele karijeru frilensera je da se registruju kod Agencije za privredne registre (APR).

Za ovu proceduru, neophodno je prvo ispuniti Registracionu prijavu i priložiti odgovarajuću dokumentaciju koja je detaljno navedena na internet stranici APR-a. Ovaj proces može biti realizovan onlajn.

Budući frilenseri imaju mogućnost da celokupan postupak obave samostalno. Međutim, ako osećaju potrebu za stručnom pomoći, opcija angažovanja specijalizovanih kompanija kao što je TM Consulting je uvek na raspolaganju. Ove usluge su posebno korisne za osobe na početku preduzetničkog puta, bez obzira da li se identifikuju kao frilenseri ili ne.

Koliko košta registracija frilensera?

Registracija sa sobom nosi određene troškove, oko 6.000 dinara, a ukoliko se odlučite za profesionalnu pomoć pri osnivanju, na ovu sumu se dodaje i dodatna naknada koja može premašiti 8.000 dinara.

Ceo postupak obično traje pet radnih dana, nakon čega ćete dobiti:

  • Matični broj,
  • Poreski identifikacioni broj (PIB),
  • Registraciju za izabrani poreski režim, 
  • Potvrdu o izvršenoj prijavi na registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), i konačno, Broj zdravstvenog osiguranika.

Kao završni korak, dužni ste da otvorite poslovni račun u banci po sopstvenom izboru.

Ovde je bitno naglasiti da se frilenseri ne registruju kao „preduzetnička radnja“ već kao pojedinci koji obavljaju preduzetničku delatnost. To znači da frilenseri odgovaraju za svoje poslovne obaveze ne samo sredstvima poslovanja već i ličnom imovinom. 

U suštini, formalno gledano, ne postoji „radnja“ već isključivo preduzetnik koji svoju delatnost obavlja na adresi, koja je često i njegovo mesto stanovanja.

Koliki je porez za frilensere u Srbiji?

Od 2023. godine, frilenseri u Srbiji mogu da biraju između dva modela oporezivanja zasnovana na visini prihoda, sa mogućnošću kvartalne promene modela: 

  1. Model A nudi neoporezivi prag od 32.000 dinara mesečno (96.000 kvartalno), oslobađajući od poreza one sa nižim prihodima. Porez na više prihode iznosi 20%. 
  1. Model B uzima u obzir normirane troškove od 19.300 dinara mesečno (57.900 kvartalno) plus 34% prihoda, efektivno smanjujući oporezivu osnovicu, sa poreznom stopom od 10%.

Model A je povoljniji za one sa manjim zaradama, dok je Model B namenjen frilenserima s većim prihodima. 

Osim poreza, frilenseri su dužni da plaćaju i doprinose za socijalno osiguranje. Za one koji se opredeljuju za Model A, osnovica za doprinose je identična osnovici za porez, sa minimalnim mesečnim iznosom od 1.402 dinara (4.206 kvartalno). 

Stope doprinosa su 24% za penzijsko i invalidsko osiguranje i 10,3% za zdravstveno. Frilenseri sa prihodima ispod 32.000 dinara mesečno oslobođeni su plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts