smak sveta

Kako će izgledati smak sveta

Kako će izgledati smak sveta

U mnogim verskim zajednicama vlada uverenje da će doći do drugog Hristovog dolaska. Tim događajem pravednici će biti uzneti na nebo, a nepravedni večno uništeni. Postoje mnogi znaci u Svetom Pismu koji su dati kao predznak tom događaju. Prema Svetom Pismu u poslednje vreme najveće promene će se primetiti na vremenskim uslovima i u ljudima.

„A ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška. Ljudi će, naime, biti samoživi, srebroljubivi, hvalisavi, oholi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, bezbožni, nepomirljivi, opadaći, neuzdržljivi, surovi, bez ljubavi prema dobru, izdajnici, naprasiti, naduveni, koji više vole slasti nego Boga, koji imaju obličje pobožnosti, ali su se njene sile odrekli; i ovih se kloni.“ (2. Timoteju 3:1-5).

smak sveta

A kada seđase na gori Maslinskoj, pristupiše mu učenici nasamo govoreći: Kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i svršetka veka?

I odgovarajući, Isus reče im: Čuvajte se da vas ko ne prevari.

Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.

Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba sve to da se zbude. Ali još nije kraj.

Jer će ustati narod na narod i Carstvo na Carstvo i biće gladi i pomora i zemljotresa po svetu.

A to je sve početak stradanja.

Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će vas narodi omrznuti zbog imena moga.

I tada će se mnogi sablazniti, i izdaće jedan drugoga i omrznuće jedan drugoga.

I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge.

I zato što će se umnožiti bezakonje, ohladnjeće ljubav mnogih.

Ali ko pretrpi do kraja, taj će se spasti.

I propovedaće se ovo Jevanđelje o Carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doci kraj.

Kada, dakle, ugledate gnusobu opustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetome – ko čita da razume –

Tada koji budu u Judeji neka beže u gore;

I koji bude na krovu da ne silazi da uzme što mu je u kući;

I koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljine svoje.

A teško trudnicama i dojiljama u te dane.

Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu ni u subotu.

Jer će tada biti nevolja velika kakva nije bila od postanka sveta do sada, niti će biti.

I ako se ne bi skratili dani oni, niko ne bi ostao; ali izabranih radi skratiće se dani oni.

Tada ako vam ko reče: Evo, ovde je Hristos ili onde, ne verujte.

Jer će se pojaviti lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane.

Eto vam kazah unapred.

Ako vam, dakle, kažu: Evo ga u pustinji, ne izlazite. Evo ga u sobama, ne verujte.

Jer kao što munja izlazi od istoka i sine do zapada, tako će biti i dolazak Sina Čovečijega.

Jer gde je trup, onde će se i orlovi okupiti.

I odmah će se po nevolji tih dana sunce pomračiti, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba pasti, i sile nebeske pokrenuti se.

I tada će se pokazati znak Sina Čovečijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina Čovečijega gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.

I poslaće andjele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izabrane svoje od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa.

A od smokve naučite pouku: Kada se grane njene već podmlade i olistaju, znajte da je blizu ljeto.

Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu pred vratima.

Zaista vam kažem: Ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude.

Nebo i zemlja će proći, ali reči moje neće proći.

A o danu tome i o času niko ne zna, ni andjeli nebeski, do Otac moj sam.

Jer kako je bilo u dane Noja, tako će biti i dolazak Sina Čovečijega.

Jer kao što u dane pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg,

I ne shvatiše dok ne doše potop i odnese sve; tako će biti i dolazak Sina Čovečijega.

Tad će biti dva na njivi: jedan će se uzeti, a drugi ostaviti.

Dve će mljeti na zrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga ostaviti.

Stražite, dakle, jer ne znate u koji će čas doci Gospod kod vas.

Ali ovo znajte: Kad bi znao domaćin u koje će vreme doći lopov, stražio bi i ne bi dao da mu provali kuću.

Zato i vi budite spremni; jer u koji čas ne mislite doći ce Sin Čovečiji.
(Matej 24: 3-44)

Božija Reč nam kaže: „Plata za greh je smrt, a blagodatni dar Božiji je – VEČNI ŽIVOT u Hristu Isusu Gospodu našem“. (Rimljanima 6:23).

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts