Procedura oko odbrane diplomskog rada

Odbrana diplomskog rada

Cilj diplomskog rada je da se student osposobi za rad, odnosno za samostalnost u radu koja ga čeka nakon završetka fakulteta. Sam rad se može zasnivati istraživačkom radu, teoriji ili kombinaciji ova dva. Po pravilu sadrži od pedest do sto strana. Temu može da predloži mentor, ali se savetuje da vi sami odaberete onu koja vas zanima i da potom razgovarate sa njim o datoj temi, gde on može , ukoliko je potrebno, da da neke sugestije. Kod odabira treba izabrati onu koja vam je najzanimljivija , o kojoj ima dovoljno literature i o kojoj se malo piše je će vam to pomoći da postignete veliki uspeh sa svojim radom. Veoma je bitno odabrati mentora koji je raspoložen za rad.

Odbrana diplomskog rada
Kako izgleda usmena odbrana diplomskog rada?

Diplomski rad se sastoji u izradi i usmenoj odbrani diplomskog rada. Obzirom da se zasniva na istraživačkom radu i/ili teoriji, cilj odbrane je neposredno argumentovanje rada.

Prijava teme diplomskog rada
Prvo treba na jednoj strani u word-u (font 12, prored 1.15) napisati apstrakt, gde navodite temu o kojoj želite da pišete i ukratko objasniti glavne delove rada. Treba navesti spisak literature i primarne i sekundarne. Mentor (predmetni nastavnik) na vasoj prijavi svojim potpisom treba da potvrdi naslov teme, potom se takva prijava predaje Studentskoj službi. Služba overava prijavu i tako vam potvđuje ispunjenost uslova za uzimanje teme, sa naznakom o broju nepoloženih ispita (ukoliko ih imate). Jedan overeni primerak služba dostavlja vašem mentoru.

Bitno je rad pisati u saradnji sa mentorom, konsultovati se sa njim i u pogledu literature koju koristite, kao i kod zaključaka i rešenja do kojih ste dosli tokom izrade diplomskog rada i konsultovati se u vezi sa samom odbranom rada,odnosno načina na koji želite da ga prezentujete. Na ovaj način se brzo i kvalitetno možete napisati diplomski rad. Diplomski rad je potrebno završiti najmanje tri nedelje od dana prijavljivanja teme ili najviše za šest meseci.

Ukoliko predmetni nastavnik ne prihvati diplomski rad ili student želi da uzme drugu temu kod istog ili drugog profesora, on podnosi novu prijavu Studentskoj službi. Svaki primerak diplomskog rada treba i u elekrtonskom obliku da sadrži celokupan tekst. Kada se završite diplomski rad i kada je on prihvaćen od strane vašeg predmetnog nastavnika treba podneti Studentskoj službi prijavu za diplomski ispit. Takođe treba da podneti molbu Nastavnom veću koje će vam odrediti Komisiju za usmenu odbranu diplomskog rada i priložiti četiri primerka rada potpisana od strane mentora.

Pošto Studentska služba proveri ispunjenost uslova u skaldu sa pravilnikom, overava prijavu. Studentska služba pečat sa brojem prijave stavlja na drgu stranicu diplomskog rada. Komisiju za usmenu odbranu rada određuje Nastavno veće. Komisiju čini predsednik, mentor i član. Najmanje dva člana Komisije su usko povezani sa temom diplomskog rada.Odbrana diplomskog rada se zakazuje od strane Studentske službe u dogovoru sa članovima Komisije i vrši se u prostorijama fakulteta.

Kao što je već rečeno odbrana diplomskog rada je usmena. Sama prezentacija ne treba da bude duža od 15 minuta, gde se predstavljaju osnove rada. Nakon toga mentor postavlja pitanja, zatim član Komisije i na kraju predsednik Komisije. Nakon saslušane odbrane Komisija daje ocenu diplomskog rada, može biti od 6 – 10, i javno je saopštava potvrđujući vam završetak studija i stečeno zvanje koje odgovara datom obrazovnom profilu. Uverenje o diplomiranju izdaje studentska služba i ono važi do uručenja diplome, koju preuzimate obično na svečanoj promociji koju organizuje vaš fakultet.

Autor. Tatjana Kurtić

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts