Šta je zapravo feng šui?

Feng šui je drevna kineska veština uređenja prostora i življenja u skladu s okruženjem u kojem stanujemo, na način da privučemo pozitivnu životnu silu Či u svoje domove i svoj život kako bi osigurali sreću celoj porodici i svojim potomcima. Temelji se na izučavanju nebeskih i zemaljskih sila, tj. vremena i prostora i interakciji energije ova dva faktora. Svrha mu je uravnoteženje istih kako bi se postigli sklad i sreća.

Vetar I voda kao glavni elementi feng šuija

Sam izraz preveden znači „vetar voda“, što je skraćenica za odlomak iz knjige Zangšu a koji glasi: „Či leti na vetru i rasipa se, a zadržava se kada naiđe na vodu.“ U prenesenom značenju , rečenica ukazuje na pokretljivost energije i sredstva kojima ona putuje, tj. koja utiču na nju, a to su vetar i voda.

Tradicionalni feng šui zasniva se na kineskom kompasu, Luo Pan-u, koji vrlo precizno meri strane sveta i daje brojne podatke potrebne za analiziranje nekog prostora. Ali  feng šui  je moguće praktikovati i uz pomoć modernog zapadnjačkog kompasa, ali u tom slučaju morate dobro poznavati teoriju, kako biste ispravno protumačili značenje kompasnih očitanja.

sta je feng sui

Veština stara preko 6 000 godina

Feng šui je star najmanje 6000 godina, što je dokazano 1988. kada je u provinciji Henan u centralnoj Kini iskopan jedan neolitički grob koji je sadržao elemente feng šuia. Naime, telo je bilo zakopano prema feng šui pravilima, s glavom prema jugu i nogama prema severu, što simbolizuje kinesko shvatanje svemira, a sa svake strane tela koje je uokvireno školjkama, nalazila su se obeležja vrlo važna za feng šui školu forme, zeleni zmaj s leva i beli tigar s desne.

Utemeljivačem se smatra Jang Jun Song  koji je napisao tri knjige koje se i danas izučavaju. Na zapad se feng šui proširio ranih 70-ih i postao veoma popularan.Ali bilo je dosta grešaka u prevodjenju.

Sumnja zbog grešaka u prevodu

Tako se razvio takozvani “New age feng shui”, koji nema puno veze s tradicionalnim. Zbog činjenice da neuko i nepravilno primenjivanje pravila može biti ne samo beskorisno, već i štetno, “New age feng shui”navukao je veliku sumnju na ovu veštinu.

To je dovelo do toga da danas, čak i u Kini, samo jedna trećina ljudi veruje kako je feng šui ozbiljna i funkcionirajuća disciplina, koja može služiti na dobrobit ljudi i prostora u kojem žive.

Teorije feng šuia

Feng šui je skup više različitih škola ili teorija, koje se međusobno razlikuju, ali i dopunjuju. Najpoznatije među njima su:

Teorija oblika

Analizira neko geografsko područje prema njegovim fizičkim obeležjima, bez upotrebe kompasa, a u potrazi za mestom na koje Či stiže putem vetra i nastanjuje se kraj vode. Ovo je prva i najstarija feng šui škola, koja datira iz vremena kasne dinastije Han.

Kompasna teorija

Kompasna teorija se zove  prema instrumentu koji je potreban za njeno praktikovanje. Objedinjuje više podteorija, poput Teorije osam kuća, koja se bavi pojedinim sektorima doma i Leteće zvezde koje se bave vremenskim aspektom i promenom energije u različitim vremenskim periodima. Kompasna teorija datira iz perioda 722–481 g. p.n.e. Zasnovana je na stavu da svaki kardinalni pravac ima svoju vrstu energije koja je međusobno različita.

Teorija Četiri stuba sudbine

Ova teorija se bavi analizom natalne karte pojedinca i analiziranjem čovekovog života, po njegovim fazama, na neki način otkriva njegovu sudbinu. Na taj način mesto življenja i raspored prostorija i predmeta u stanu ili kući najviše zavisi od ovog faktora ličnosti i njenje budućnosti.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts