Vidio ili vidjeo

Vidio ili vidjeoPoznato je da gramatika srpskog jezika razlikuje tri dijalekta : ekavski, jekavski i ijekavski. U primeru vidio ili vidjeo reč je o ijekavskom dijalektu srpskog jezika.

Ekavskom glagolu videti odgovara glagol vidjeti na ijekavskom dijalektu srpskog jezika. A u primeru kako se kaže pravilno vidio ili vidjeo reč je o glagolskom pridevu radnom glagola videti, odnosno vidjeti. Imajte na umu da kratkom E u ekavskom dijalektu odgovara I koje se nalazi ispred O, a koje je nastalo od vokala I koji se nalazi na kraju sloga.

Gramatika srpskog jezika, a u skladu sa njom i pravopis, navode pravilo koje se tiče radnog glagolskog prideva, koji se gradi od infinitivne osnove i određenih glagola. Radni glagolski pridev u srpskom jeziku služi za građenje složenih glagolskih oblika, a njime se opisuje radnja, stanje ili zbivanje koje je izvršeno i u kome je subjekat imao aktivno učešće.

Promena radnog glagolskog prideva za jedninu glagola vidjeti izgleda ovako:1. vidio
2. vidjela
3. vidjelo

A promena u množini izgleda ovako:

1. vidjeli
2. vidjele
3. vidjela

Kako se piše pravilno vidio ili vidjeo?

Nakon svega navedenog, odgovor na pitanje kako se kaže, odnosno kako se piše pravilno vidio ili vidjeo glasi : jedino ispravno je reći vidio.

Primeri su tu da razjasne ovu jezičku nedoumicu u potpunosti:

  1. Vidio sam Ljiljanu juče.
  2. Ja luđeg čoveka od njega vidio nisam.
  3. Vidio sam svašta u životu!
  4. Nisam vidio tu knjigu do sada.
  5. Vidio sam da se skriva od mene na ulici, ali sam se pravio da nisam to vidio.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts