Zašto je trudnoća mlade devojke rizična

Trudnoća veoma mladih devojaka može biti rizična, ali ti rizici, iako su stvarni, mogu biti smanjeni kroz budni lekarski nadzor pun razumevanja i kroz pogodnu afektivnu i socijalnu klimu.

Medicinski rizici

Oni su vezani ne samo za vrlo mladi uzrast buduće majke, već pre svega za činjenicu da se ona ponekad sa zakašnjenjem obraća lekaru (polovina devojaka u adolescentnom dobu obraća se lekaru posle dvadesete nedelje trudnoće) i da je medicinski nadzor nedovoljan.

– Nezrelost koštane karlice izlaže devojku većem riziku od dužeg i teškog porodaja, pa čak i carskog reza. Naime, razvoj karlice se odvija sporijim ritmom nego rast. Njena zrelost zavisi više od vaše ginekološke starosti (Starost  priilikom prve menstruacije), nego od vaše kalendarske starosti. Što je vreme koje je proteklo izmeju prve menstruacije i porodaja kraće, to je rizik veći.

– Rizici od prevremenog porodaja i od radanja deteta manje težine veći su nego kod ukupne populacije. a ta dva faktora, odnosno prevremeni porodaj i hipotrofija uzročnik su povećane perinatalne smrtnosti.

– U ovom dobu postoji jedan rizik koji nikako ne trebba zanemariti, a to su urodjene deformacije; one se javljaju dva puta kod beba mladih majki i utoliko su učestalije ukoliko je mlada majka mladja.

– Od svih komplikacija koje se mogu javiti kod majki na tom uzrastu, najčešća je trudnička toksemija, odnosno trovanje krvi. Ono se ispoljava od šestog meseca, kroz povcćani arterijski pritisak, kroz otoke i kroz prisustvo albumina u mokracći; u ekstremnom stadijumu, može dovesti do napada grčeva sa gubitkom svesti (eklampsije), što izaziva smrt bebe.

Na sve te opasnosti kojc prete i mladoj majci i bebi nadovezuje se opasnost od neuravnoteìžene ishrane i od loših socijalnih i afektivnih uslova.

trudnoca mlade devojke

Problem psiho-sociološke prirode

Oni su daleko najozbiljniji i nujteži za rešavanje. Buduću mlada mama se brzo suočava sa mnoštvom teškoća.

– Sa porodicom, gde se prvo boji njene rcakcije, do te mere da će prikrivati svoje stanje što duže može i na sve moguće načine. Čak i u najboljem slučaiu, odnosno ako je stav porodicc blagonaklon i majčinski, to neće dovesti do toga da se stan proširi za novu porodicu, niti će  pomoći da se izbegne rivalstvo izmedu majke i kćerke koje će se neizbežno javiti u vezi sa detetom.

– Sa mladim ocem sa kojim se venčala ili nije, i na čija su se pleća svalile odgovornosti koje su suviše teške za njegove godine. I pored istinskih veza koje ih spajaju, njihova zajednica je u 75% slučajeva osudjena na raspad u roku od dve godine.

– Sa svetom svoje škole i sa svim onim što joj on donosi. Pošto je prinudjena da napusti školovanje i da se udalji od svojih školskih drugova, mladoj majci njena društvena buduónost izgleda veoma sumnjiva: izgledi da nadje posao i da se ponovo uklopi u društvo u skladu sa svojim istinskim vrsdnostima su neizvesni ako je niko iz njene okoline ne podrži.

– Sa samom sobom, jer je žrtva neodobravanja okoline. Svi ti činioci doprinose tome da se ona usami, da se obezvreduje u sopstvenim očima i da se kod nje pojača osećanje poraza, samoće i društvene neprilagodjenosti.

– Sa detetom, konačno, koje je neumitno žrtva unutrašnje nesredjenosti majke i prema kome će mlada majka pokazati ambivalentan stav, koji se sastoji iz veoma posesivne vezanosti i iz agresivnosti i koji su stvorile teškoće sa kojima se susrela.

Zato, dakle, metarinstvo kod mladih devojaka pre sedamnaeste-osamnaeste godine nije poželjno, ne samo zbog medicinskih rizika kojima se izlažu majka i dete, nego i zbog njegovog negativnog psiho-socijalnog uticaja koji ne doprinosi budućem procvatu te mlade devojke.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts